NAŠE STANOVY

MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ JSOU NEZÁVISLOU MLÁDEŽNICKOU ORGANIZACÍ KONZERVATIVNĚ SMÝŠLEJÍCÍCH MLADÝCH LIDÍ.

V podobě občanského sdružení existujeme od roku 1997 a máme blízko ke Křesťanské a demokratické unii - Československé straně lidové. Jsme však otevření všem, kdo sdílejí náš pohled na společnost a dění kolem nás. Mezi našimi členy jsou zejména studenti středních a vysokých škol, ale i mnoho mladých lidí nejrůznějších profesí.

Naše stanovy

V souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování občanů“), přijal dne 14. prosince 2014 Celostátní sjezd Mladých křesťanských demokratů, o.s. v Humpolci tyto

Stanovy spolku MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ, z.s.

 

My, Mladí křesťanští demokraté, vědomi si své zodpovědnosti před Bohem a lidmi a ve vědomí své příslušnosti ke křesťanské kultuře a jejím hodnotám tímto prohlašujeme, že svoji existenci a činnost zasvětíme ochraně tradičních hodnot, směřujících k obecnému dobru.

 

§ 1

Název a sídlo

1. Název spolku zní Mladí křesťanští demokraté, z.s. (dále jen „spolek“ nebo „MKD“), ve zkratce MKD.

2. Anglickým ekvivalentem názvu je Young Christian Democrats.

3. Sídlem spolku je Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha, Česká republika.

 

§ 2

Účel spolku

1. Spolek vychází z tradic evropského konzervativismu a křesťansko-demokratického myšlenkového proudu.

2. Cílem spolku je zejména poskytnout svým členů i veřejnosti možnost vzdělávat se, rozvíjet své schopnosti a získávat potřebné zkušenosti pro budoucí práci a pro vstup do veřejného života.

3. V tomto smyslu pořádá zvláště vzdělávací a kulturní akce.

 

§ 3

Členství

1. Členem spolku může být osoba starší 15 let a mladší 35 let věku, pokud

a.         není členem žádné politické strany s výjimkou politické strany KDU-ČSL nebo zahraniční politické strany založené na konzervativních principech,

b.         není členem jiné mládežnické organizace, která svoji činností převážně podporuje činnost politické strany, která je založena na jiných než na konzervativních principech.

2. Pokud je člen spolku členem jiného spolku v souladu s ods. 1, nemůže být členem žádného z orgánů Mladých křesťanských demokratů, z.s. a to jak na krajské, tak i celostátní úrovni.

3. Člen spolku musí být členem krajské organizace. Člen může požádat o přestup do jiné krajské organizace; o tom musí informovat krajský výbor krajské organizace, jíž je členem. Přestup nabývá účinnosti dnem schválení přestupu krajským výborem přijímající krajské organizace spolku.

4. K přijetí za člena spolku dochází na základě podání přihlášky. Přihlášku je možné podat členu výboru krajské organizace, ve které chce uchazeč o členství působit.

5. Není-li dále stanoveno jinak, rozhoduje o přijetí za člena výbor krajské organizace, ve které chce uchazeč o členství působit.

6. Pokud je přihláška o členství ve spolku zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno. Uchazeč o členství, jehož přihláška byla zamítnuta, může podat přihlášku ve stejném kraji znovu nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne zamítnutí přihlášky.

7. Jestliže výbor krajské organizace nerozhodl o přijetí či nepřijetí uchazeče za člena spolku do 3 měsíců ode dne podání přihlášky v souladu s ust. § 3 odst. 2 těchto stanov, může uchazeč požádat rozhodčí komisi, aby rozhodla.

 

§ 4

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká:

a.         úmrtím,

b.         dovršením věku 35 let,

c.         prohlášením o vystoupení ze spolku doručeným výboru krajské organizace, jíž je členem,

d.         jestliže člen přestane splňovat podmínky § 3 odst. 1 písm. a) a b) těchto stanov,

e.         vyloučením,

f.          nezaplacením členského příspěvku.

2. O zániku členství podle odst. 1. písm. d. až f. tohoto paragrafu musí být člen vyrozuměn výborem krajské organizace, jíž je členem.

3. Jestliže člen spolku, který je členem některého z orgánů spolku, dovrší věk 35 let, zaniká jeho členství až okamžikem skončení výkonu funkce.

4. O vyloučení člena rozhoduje výbor krajské organizace, jíž je členem. Vyloučit člena spolku lze jen pro:

a.         hrubé porušení stanov,

b.         dlouhodobé zanedbávání členských povinností,

c.         hrubé a zaviněné porušení povinností při hospodaření s majetkem spolku,

d.         spáchání úmyslného trestného činu, za který byl odsouzen,

e.         opakované jednání, které poškozuje spolek.

5.         Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen spolku odvolat k rozhodčí komisi do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Účinnost rozhodnutí o vyloučení se pozastavuje až do rozhodnutí rozhodčí komise. V případě, že rozhodčí komise nerozhodne do 3 měsíců ode dne doručení odvolání, má se za to, že vyloučení člena proběhlo v souladu se stanovami.

 

§ 5

Práva a povinnosti členů

2. Člen spolku má právo:

a.         účastnit se krajského shromáždění krajské organizace, jíž je členem,

b.         volit a být volen do orgánů spolku v souladu s těmito stanovami,

c.         předkládat krajskému shromáždění a všem ostatním orgánům spolku návrhy, stížnosti a dotazy a být do 3 měsíců vyrozuměn o řešení,

d.         být informován o činnosti spolku na všech úrovních,

e.         svobodně vyjadřovat a obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům spolku,

f.          v případě sporu se odvolávat k rozhodčí komisi.

3. Člen spolku je povinen:

a.         prosazovat cíle spolku v souladu s programovými dokumenty spolku,

b.         řídit se stanovami spolku,

c.         platit členské příspěvky.

 

§ 6

Organizační struktura a orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří:

a.         celostátní organizace,

b.         krajské organizace,

c.         místní organizace.

2. Celostátní organizace sdružuje všechny krajské organizace.

3. Krajské organizace působí v hranicích samosprávných krajů.

4. Místní organizace je dobrovolná organizační jednotka spolku. Může být zřízena způsobem ustanoveným těmito stanovami.

 

§ 7

1. Orgány celostátní organizace MKD jsou celostátní sjezd, celostátní výbor, předsednictvo, předseda spolku, rozhodčí komise a revizní komise.

2. Orgány krajské organizace MKD jsou krajské shromáždění a krajský výbor.

3. Orgány místní organizace MKD jsou místní shromáždění a výbor místní organizace.

 

§ 8

1. Orgány se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů nebo delegátů, není-li dále stanoveno jinak. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů nebo delegátů, není-li dále stanoveno jinak.

2. Funkční období orgánů spolku jsou dva roky.

3. Funkce členů orgánů spolku zaniká:

a.         zvolením nových orgánů spolku,

b.         vzdáním se funkce,

c.         zánikem členství ve spolku.

 

§ 9

Celostátní sjezd

1. Celostátní sjezd je vrcholným orgánem spolku. Svoláván je předsedou spolku na základě usnesení celostátního výboru.

2. Celostátní sjezd se schází jednou za dva roky. Dobu a místo konání a návrh programu určuje předsednictvo.

3. Mimořádný celostátní sjezd musí být svolán v případě, kdy o to písemně požádá celostátní výbor nejméně jedna třetina členů spolku, a to tak, aby se konal nejpozději do 60 dnů od podání návrhu. Návrh na svolání mimořádného sjezdu musí obsahovat body programu, pro které se má mimořádný sjezd konat.

4. Delegáty celostátního sjezdu s právem hlasovacím jsou:

a.         členové předsednictva,

b.         předseda Revizní komise

c.         předseda Rozhodčí komise

d.         zástupci krajů; Celostátní výbor určí klíč pro výběr delegátů tak, aby každá organizace měla alespoň dva delegáty. Počet delegátů musí reflektovat počet členů v krajských organizacích.

5. Celostátní sjezd zejména:

a.         projednává zprávu předsedy,

b.         projednává a schvaluje finanční a hospodářskou zprávu,

c.         schvaluje stanovy a jejich případné změny,

d.         vyslovuje se k zásadním politickým otázkám,

e.         schvaluje programový dokument MKD,

f.          projednává a schvaluje zprávu revizní a rozhodčí komise.

g.         určuje výši členských příspěvků.

6. Celostátní sjezd volí v tajných volbách předsedu MKD, čtyři místopředsedy MKD, předsedu revizní komise a předsedu rozhodčí komise. Návrh na tuto volbu předkládají členové MKD.

7. Celostátní sjezd rozhoduje třípětinovou většinou:

a.         o sloučení, rozdělení nebo zrušení spolku,

b.         o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku v případě zrušení spolku.

8. Celostátní sjezd může své kompetence v plném či částečném rozsahu přenést usnesením na Celostátní výbor nebo Předsednictvo spolku.

 

§ 10

Předsednictvo

1. Předsednictvo je výkonným orgánem spolku. Tvoří jej předseda a čtyři místopředsedové.

2. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Svolává jej předseda nebo dva místopředsedové. Předsednictvo je usnášeníschopné za účasti alespoň tří členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. Předseda a místopředsedové zastupují spolek navenek.

4. Po předchozím vyjádření celostátního výboru jmenuje a odvolává tajemníka spolku.

5. Jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy spolku, je celostátní výbor oprávněn zvolit na zbývající část funkčního období nového předsedu nebo místopředsedu, a to dvoutřetinovou/nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

§ 11

Předseda

1.         Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména je pak oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.

 

 

 

§ 12

Místopředseda

1. Místopředseda je statutárním a výkonným orgánem spolku, který je oprávněn zastupovat předsedu spolku v jeho nepřítomnosti anebo přijímat rozhodnutí ve jméně spolku po předchozí konzultaci s předsedou spolku nebo na základě pověření Předsednictva či Celostátního výboru.

2. Zastupuje spolu s předsedou spolek navenek.

 

§ 13

Tajemník

1. Tajemník zajišťuje administrativu a organizační záležitosti spolku. Jmenuje a odvolává ho předsednictvo.

2. Tajemník:

a.         vede evidenci všech členů spolku,

b.         vede evidenci výběru členských příspěvků na základě údajů poskytnutých krajskými organizacemi,

c.         vede archiv spolku,

d.         spravuje webové stránky spolku,

e.         plní úkoly zadané předsednictvem.

 

§ 14

Celostátní výbor

1. Celostátní výbor je nejvyšším orgánem spolku mezi sjezdy. Schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává jej předseda. Předseda je povinen svolat celostátní výbor do jednoho měsíce ode dne, kdy jej o to požádá písemně nejméně jedna třetina členů celostátního výboru.

2. Celostátní výbor je tvořen předsednictvem a zástupci krajských organizací. Každá krajská organizace deleguje dva členy celostátního výboru.

3. Celostátní výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň jedné třetiny všech svých členů. Při rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy.

4. Celostátní výbor:

a.         ukládá úkoly předsedovi a místopředsedům,

b.         rozhoduje ve věcech, které nejsou stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů spolku,

c.         schvaluje rozpočet a roční závěrku spolku,

d.         schvaluje vznik, zánik, či sloučení krajské organizace,

e.         na návrh předsednictva jmenuje a odvolává předsedy odborných komisí a na návrh jednotlivých krajských organizací schvaluje jejich členy,

f.          schvaluje stanoviska odborných komisí,

g.         na návrh předsednictva schvaluje oficiální delegáty spolku na zahraničních akcích, pokud se nejedná o členy předsednictva,

h.         jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy spolku, volí na zbývající část funkčního období nového předsedu nebo místopředsedu, a to nadpoloviční většinou všech svých členů,

i.          volí předsedu rozhodčí komise a předsedu revizní komise, jestliže tak neučinil celostátní sjezd nebo jestliže byla funkce uvolněna v průběhu funkčního období.

5. Celostátní výbor může rozhodnutí předsedy a místopředsedů ve věcech jim svěřených stanovami zrušit nebo pozastavit na svém nejbližším zasedání poté, co se o takovém rozhodnutí dozví. V tomto případě je k rozhodnutí třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů.

 

Krajská organizace

§ 15

Vznik a zánik krajské organizace

1. Krajské organizace působí v hranicích samosprávných krajů. Minimální počet členů krajské organizace je pět.

2. Krajská organizace vzniká dnem, kdy se sejde zakládající krajské shromáždění, zvolí krajský výbor a celostátnímu výboru vznik oznámí.

3. V kraji, kde byla založena krajská organizace spolku, není možné založit jinou krajskou organizaci.

4. Členové založené krajské organizace, kteří nejsou členy spolku, se stanou členy spolku         okamžikem vzniku krajské organizace.

5. Krajská organizace zaniká:

a.         jestliže pokles členů klesne pod dobu dvou měsíců pod sedm,

b.         rozhodnutím krajského shromáždění; k přijetí takového rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny všech členů krajské organizace,

6. Předsednictvo je povinno uvědomit celostátní výbor o tom, že krajská organizace zanikla z důvodu dle odst. 5 písm. a. tohoto článku.

7. V případě zániku krajské organizace může její člen nejpozději do 30 dnů jednotlivě požádat jinou krajskou organizaci o přijetí. Pokud tak neučiní, jeho členství v MKD zaniká.

8. V případě zániku krajské organizace anebo na základě rozhodnutí Krajského výboru příslušné krajské organizace může být organizace sloučena s jinou krajskou organizací a to na základě rozhodnutí Celostátního výboru.

 

§ 16

Orgány krajské organizace

1. Orgány krajské organizace jsou krajské shromáždění a krajský výbor.

2. Krajské shromáždění tvoří všichni členové krajské organizace, schází se alespoň jednou za dva roky. Svoláváno je krajským výborem. Výbor je povinen svolat krajské shromáždění do jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží žádost o svolání krajského shromáždění podepsanou jednou třetinou členů krajského shromáždění.

3. Krajské shromáždění je usnášeníschopné za účasti alespoň jedné pětiny všech svých členů.

4. Krajské shromáždění zejména:

a.         v tajných volbách volí předsedu, místopředsedy, příp. další členy výboru,

b.         volí dva členy celostátního výboru a jejich náhradníky,

c.         volí delegáty celostátního sjezdu,

5. Krajský výbor je výkonným orgánem krajské organizace. Skládá se z předsedy, místopředsedů, případně dalších členů, schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Svolává jej předseda nebo alespoň dva jeho členové. Usnášeníschopným je při účasti třetiny členů, nejméně však tří.

6. Krajský výbor:

a.         řídí a koordinuje činnost krajské organizace,

b.         schvaluje přijetí nových členů,

c.         schvaluje přestup členů z jiných krajských organizací,

d.         vede seznam členů krajské organizace,

e.         schvaluje vznik místních organizací,

f.          předkládá celostátnímu výboru návrhy na členy odborných komisí.

 

§ 17

Místní organizace

1. Místní organizace sdružuje na základě dobrovolnosti místně příslušné členy krajské organizace. Působí v rámci obcí nebo jejich částí. Minimální počet členů místní organizace jsou tři.

2. O zřízení místní organizace rozhoduje krajský výbor na základě žádosti nejméně tří členů krajské organizace.

3. Členem místní organizace se může stát pouze člen krajské organizace, která rozhodla o jejím vzniku.

4. Orgány místní organizace jsou místní shromáždění a místní výbor.

5. Místní shromáždění:

a.         skládá se ze všech členů místní organizace,

b.         schází se podle potřeby, nejméně však jednou do roka; volává jej předseda místní organizace,

c.         usnášeníschopné je za účasti alespoň jedné třetiny všech svých členů, nejméně však tří,

d.         v tajných volbách volí předsedu místní organizace a místopředsedy.

6. Místní výbor:

a.         skládá se z předsedy a místopředsedů místní organizace, schází se podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce,

b.         je výkonným orgánem místní organizace, řídí a koordinuje její činnost,

c.         na základě žádosti rozhoduje o přijetí člena krajské organizace za člena místní organizace.

7. Předseda místní organizace se účastní krajského výboru s hlasem poradním.

 

§ 18

Revizní komise

1. Kontroluje a dohlíží na hospodaření spolku.

2. Skládá se z předsedy a dvou členů zvolených Celostátním sjezdem.

3. Schází se podle potřeby nejméně však jednou do roka. Svolává jí její předseda. Usnášení schopná je za účasti předsedy a jednoho člena za předpokladu, že byli všichni členové prokazatelně pozváni.

4. Předseda revizní komise předkládá celostátnímu sjezdu k projednání zprávu revizní komise.

5. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu a rozhodčí komisi.

 

§ 19

Rozhodčí komise

1. Podává závazný výklad stanov, rozhoduje o odvolání proti vyloučení a má právo zrušit rozhodnutí ostatních orgánů MKD, která jsou v rozporu se stanovami. Rozhodnutí rozhodčí komise jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

2. Skládá se z předsedy a čtyř členů zvolených Celostátním sjezdem MKD.

3. Schází se podle potřeby. Svolává ji její předseda. Je povinen svolat rozhodčí komisi nejpozději do jednoho měsíce, obdrží-li:                                                                                                                                                                                             

a.         od některého z orgánů MKD písemnou žádost o výklad stanov,

b.         nejméně od tří členů MKD písemný návrh na zrušení rozhodnutí orgánu MKD,

c.         od člena MKD písemné odvolání proti vyloučení,

d.         od uchazeče o členství žádost o rozhodnutí dle § 3 odst. 6 těchto stanov.

4. Rozhodčí komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.

5. Předseda rozhodčí komise předkládá celostátnímu sjezdu k projednání zprávu o činnosti rozhodčí komise.

6. Členství v rozhodčí komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu, celostátním výboru a revizní komisi.

 

§ 20

Odborné komise

1. Celostátní výbor může zřídit odborné komise, které pro jeho potřebu zpracovávají odborné informace, názory či stanoviska k aktuálním politickým otázkám. Členy odborných komisí jmenuje na návrh krajských organizací celostátní výbor.

2. Ve vztahu s ostatními orgány spolku zastupuje odbornou komisi její předseda, jmenovaný celostátním výborem.

3. Odborné komise se scházejí podle potřeby. Svolává je jejich předseda.

 

§ 21

Zásady hospodaření

1. Spolek může nabývat majetek, užívat jej a disponovat s ním.

2. Příjmy spolku tvoří zejména:

a.         dary právnických a fyzických osob, dotace a granty,

b.         příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem spolku,

c.         členské příspěvky.

3. Za správu majetku odpovídá předseda spolku, za kontrolu hospodaření s majetkem předseda revizní komise.

4. Spolek může vynakládat své prostředky zejména na své vybavení, vzdělávání členů a pořádání akcí v souladu s cíli činnosti spolku.

 

§ 22

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového dobročinného charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Už více než 20 let spojujeme mladé!